Hallituksen (ei vielä) vahvistamat työtilan säännöt

Hallituksen (ei vielä) vahvistamat työtilan säännöt

HUOM LUONNOS – ei vielä vahvistettu versio

Yhdistyksen työtilalla tarkoitetaan tässä yhdistyksen käyttämän kiinteistön sisä- ja ulkoalueita tai muita säilytystiloja ulkona.

Yhdistyksen sääntöjen §4 mukaisesti hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on rikkonut joko tahallaan, toistuvasti tai tuottamuksellisesti tässä dokumentissa mainittuja hallituksen vahvistamia yhdistyksen työtilan sääntöjä.

Toimiminen yhdistyksen tiloissa

Työtilassa käyttäydytään asiallisesti, kohteliaasti ja muut huomioon ottaen. Tilassa kohdellaan kaikkia tasa-arvoisesti, syrjimättä ja tilanteiden kärjistymistä välttäen.

Tilassa työskennellään turvallisesti ja hyviä työtapoja noudattaen. Koneiden ja laitteiden turvalaitteita ei ohiteta ja niiden käytössä noudatetaan annettuja ohjeita. Koulutusta vaativia koneita käytetään niiden ohjeiden mukaan, mitä koulutuksessa on annettu.

Siisteyden ylläpitämisestä on yhteinen vastuu. Yhteisestä omaisuudesta pidetään huolta, työpisteet puhdistetaan työn jäljistä ja työvälineet palautetaan omille paikoilleen. Koneet ja laitteet valmistellaan työn päättymisen jälkeen helppoa käyttöönottoa varten.

Hallitus kannustaa jäseniään vahinkotilanteiden ilmoittamiseen ja sovitteluun. Yhdistyksen toiminnan luonteeseen kuuluu oppiminen ja harjoittelu, työvälineiden rikkoutuminen ja materiaalivahingot, myös silloin, kun on pyritty huolelliseen työskentelyyn. Tieto rikkoutumisista auttaa yhdistystä parantamaan työtilan turvallisuutta, koulutusta ja korvaamaan puutteita, tavanomaisesti aina ilman muita seuraamuksia asianosaiselle jäsenelle.

Kaikkea toimintaa ohjaa yhdistyksen virallisten sääntöjen mukainen toiminnan tarkoitus harrastusmahdollisuuksien tarjoamisesta jäsenille. Yhteisöllinen toiminta asettaa yhteisen hyvän henkilökohtaisen edun tavoittelun edelle. Erityisesti henkilökohtaisen tavaran säilytämisestä työtilassa on noudatettava kulloinkin voimassa olevia ohjeistuksia, erikseen sovittuja ehtoja ja projektien edistymisen ja omistajuuden seurattavuutta. Ajan myötä merkitsemätön henkilökohtainen tavara on jatkuvassa tilassa tulla aiheellisesti käsitetyksi yhteiskäyttöiseksi tai hylätyksi materiaaliksi, josta johtuvia mahdollisia kiistatilanteita hallitus ei ole velvollinen selvittelemään.

Yhdistyksestä erottaminen

Sääntörikkomukseen perustuva jäsenen erottaminen otetaan hallituksen käsittelyyn joko hallituksen omasta aloitteesta tai yhdistyksen jonkun jäsenen niin vaatiessa.

Mikäli jäsenen kohdalla tulee tarve harkita erottamista yhdistyksestä näiden sääntöjen rikkomisen epäilystä johtuen, hallituksen on ennen jäsenen erottamispäätöstä pyrittävä kuulemaan erotusuhan alla olevaa jäsentä ja muita asianosaisia henkilöitä. Hallituksen tulee kerätä tarvittavissa määrin tietoa jäsenistöltä päätöksenteon tueksi ja perusteluksi.

Mikäli erotusuhan alla oleva henkilö on hallituksen jäsen, tai hallituksen jäsen on muulla tavoin suoraan vahingonkärsijänä tai muuna asianosaisena jokin asiaan keskeisesti liittyvän tapahtuman johdosta, kyseinen jäsen ei osallistu päätöksentekoon erottamisesta vaan toimii asiasta kuultavana.

Erottamispäätöksestä ja sen voimaantulemisesta tulee ilmoittaa suoraan erotetulle jäsenelle. Erotettu jäsen on oikeutettu kuluvan vuoden jäsenmaksun palautukseen ja henkilökohtaisten tavaroidensa noutamiseen työtilasta sovitusti ja kohtuullisessa ajassa. Tämän jälkeen erotetulla jäsenellä ei ole enää osallistumisoikeutta yhdistyksen toimintaan.

Erottamisperusteet työtilan sääntöjen rikkomisesta

Hallitus voi erottaa jäsenen,

  1. joka esiintyy työtilassa päihtyneenä, väkivaltaisena, esittää perusteettomia uhkauksia, harjoittaa seksuaalista häirintää, tai muulla tavoin vaarantaa tai halventaa käytöksellään muiden tilan käyttäjien turvallisuuden tai itsemääräämisoikeuden.
  2. joka huomattavasti, kiellosta huolimatta tai toistuvasti, koneita tai muita työvälineitä käyttäessään, työmenetelmiensä tai ohjeiden vastaisen toiminnan johdosta, tai muiden työskentelyä häiriten, on omiaan vaarantamaan itsensä tai toisten tilan käyttäjien turvallisuuden, tai aiheuttamaan huomattavaa vahinkoa työvälineelle.
  3. joka osoittaa huomattavaa, kiellosta välittämätöntä tai toistuvaa välinpitämättömyyttä yhteisestä tai toisten omaisuudesta huolehtimisesta, joko aiheuttaen suoraa tai epäsuoraa vahinkoa tai vaaraa omaisuudelle tai sen käyttäjille.
  4. joka toiminnallaan osoittaa huomattavaa, kiellosta välittämätöntä tai toistuvaa, erilliseen sopimukseen perustumatonta tai sopimuksen vastaista, yhteisten tilojen ylläpidon laiminlyöntiä käyttämällä tilaa ohjeidenvastaiseen henkilökohtaisen tai yhteiskäyttöön kelpaamattoman tavaran varastointiin, jätemateriaalin hylkäämiseen, aiheuttaa toiminnallaan muille jäsenille esteitä käyttämästä tilaa, tai säilyttää tilassa tarpeettomasti tai epäturvallisesti ihmisille tai tilalle vaaraa aiheuttavia materiaaleja.
  5. joka muulla tavoin aiheuttaa huomattavaa, kiellosta välittämätöntä tai toistuvaa, yhdistyksen mainetta, taloutta tai yleistä etua vahingoittavaa toimintaa suhteessa yhdistyksen sidosryhmiin, työtilan naapurustoon tai muuhun vastaavaan tahoon.

Muut erottamisen perusteet

Hallitus voi erottaa jäsenen,

  1. joka ei ole täyttänyt niitä ehtoja, joihin hän on sitoutunut yhdistyksen tai sen hallituksen kanssa tehdyn muun erillisen sopimuksen mukaan ilman hyväksyttävää perustetta.
  2. joka kieltäytyy tai tahallaan välttelee yhteistyöstä sovitteluun tai muuhun kuulemiseen osallistumisesta, joka liittyy työtilassa toimimisen ongelmatilanteen ratkaisemiseksi ilman hyväksyttävää perustetta.
  3. joka toistuvasti tai kiellosta huolimatta, häneen yhdistettävästi kutsuu tai tuo mukanaan yhdistyksen työtilaan näiden sääntöjen vastaisesti toimivia tai toimineita ulkopuolisia henkilöitä.
  4. joka toistuvasti tai kiellosta huolimatta, estää tai haittaa yhdistystä toteuttamasta sovitusti sellaisia velvoitteita tai sopimuksen ehtoja, joita yhdistys tai yhdistyksen hallitus on sitotunut noudattamaan vuokranantajan tai muun kolmannen osapuolen kanssa.